Et kristent paradoks

Et kristent paradoks

Når en leser Bibelen er det mange ting som er bemerkelsesverdig. Følgende vil jeg betegne som et kristent paradoks.

1. Moses budskap ble enestående stadfestet av Herren med tegn og undergjerninger. Slike manifestasjoner hadde ikke skjedd før i menneskenes historie. Undergjerningene var midlet for at folket skulle tro budskapet og Guds hensikt: Kom ut av Egypten, bli med til Kanaan. Israels folk fulgte Moses og Ildstøtten på veien til Kanaans land, men så etter en tid vendte hele folket seg mot Moses og hans budskap og ville vende tilbake til Egypten.

Hvordan var det mulig?

2. Jesu budskap blev enestående stadfestet med tegn og undergjerninger samtidig som Bibelens profetord om Ham ble oppfylt. Maken til stadfestelser hadde ikke skjedd siden Moses tid. De religiøse lederne i Israel aksepterte undergjerningene, men forkastet budskapet. De brydde seg ikke engang om å undersøke vismennenes tale om stjernen som viste seg eller senere da Jesus ble kjent, om Han var født i Betlehem. Tilslutt korsfestet de Ham. Dette også i en tid da Ildstøtten viste seg.

Hvordan var det mulig?

3. Men som Salomo sa: «Det som var, er det som kommer». William Branhams tjeneste ble stadfestet med tegn og undergjerninger samtidig som Bibelens profetier om denne tjeneste ble oppfylt. Tilsvarende hadde ikke skjedd siden Jesu tid. Igjen viste Ildstøtten seg og stadfestet tjenesten. De religiøse lederne tok imot og gledet seg over undergjerningene, men forkaster budskapet.

Hvordan er det mulig?

Overnevnte forsterkes ved at dette er knutepunkter i menneskenes historie.
1. Lovens begynnelse, 2. Nådetidens begynnelse og 3. vår tid, hvor vi står ved inngangen til Trengselstiden og Fredsriket.

For øvrig: Sammen med Farao og Herodes, har regjeringer i vår tid gått inn for å drepe små barn. Ja, i dag endog mens barna er i sin mors liv. I disse tre tider hvor Ildstøtten har vist seg.

Hvorfor ble budskapet forkastet?

Fordi det budskapet Moses, Jesus eller W. Branham forkynte ikke passet for de konvensjonelle tradisjoner eller deres ledere.

Hva er de sentrale ankepunkter mot Branhams forkynnelse i dag?

A) At Gud er EN. At Fader, Sønn og Hellig Ånd ikke er tre forskjellige personer, men åpenbaringer av den ene og samme Gud i forskjellige dimensjoner.

B) At fallet i Edens hage var seksuelt.

C) At profetien om Lots dager i dag ikke bare oppfylles ved Sodomasynden, men ved at Herren åpenbarte seg for Lots onkel, Abraham, og viste Messiastegnet

Comments are closed.