Dåp i Jesu Navn

Dåp i Jesu Navn

I det siste har det vært noen artikler i Dagen om Den kristne dåp, og da spesielt om dåpen i Jesu navn. Det kommer endog spørsmål om Dåp i Jesu navn er en kristen dåp. Jeg vil komme med noen synspunkter på dette og også den forståelse av Guddommen som denne innebærer.

Da jeg i mine yngre dager i Indremisjonen leste dåpsbefalingen eller dåpen i ”Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds Navn” oppfattet jeg dette mer som et begrep eller en enhet i seg selv. Jeg forstod ikke at Jesus sa at Hans disipler skulle døpes til et Navn. Jeg forstod det ikke før det ble tydelig presentert for meg ved William Branhams forkynnelse. En forkynnelse som alltid peker på Skriften. Jeg lærte at alt utenfor Skriften er forførelse. Når det i dåpsbefalingen sies Fader, Sønn og Hellig Ånd er det åpenbart at det er hva Gud er. Bibelen sier at Han er vår Far, Sønnen er Jesus, Sønnen eller Ordet som ble kjød, og Han er den Hellige Ånd. Dette er hva Gud er. Men i dåpsbefalingen er det spørsmål om Navnet. Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds NAVN. Dvs. genitivformen. Det er også å bemerke at navn her i grunnteksten står i bestemt form entall. Hvilket Navn er det så Jesus refererer til? Hvorfor sier da ikke Jesus Navnet for dåpen?

Før jeg går videre vil jeg nevne en sak. Enhver som studerer Bibelen vet at en ikke får helheten i en sak ved bare å lese om saken et sted. Jesus sa også: ”Det står atter skrevet”. Eller som salmisten sier: ”summen av Guds Ord er Sannhet.» Hvis man så tror at Bibelen er Guds Ord, så vil de forskjellige Skriftsteder harmonere med og forsterke hverandre. Jeg tror Gud har gjort det slik med en hensikt slik at vi gradvis kan vokse i tro og forståelse.

På Pinsefestens dag kom dåpen igjen i fokus. Da folket spurte hva de skulle gjøre for å bli frelst, svarte Peter : «Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!« Peter forsto ved den Hellige Ånd hvilket navn det var Jesus refererte til i dåpsbefalingen. Dette viser jo bare hvorledes Guds Ord samstemmer. Denne forståelse bekreftes av følgende skriftsteder som alle taler om dåp i Jesu Navn. (Ap.gj. 8:16, 10:48, 19:5, Rom. 6:3, Gal. 3:26-27) En dåp hvor en bare gjentar det Jesus sier i Mat. 28:19 uten å gjøre det Han sier der, finner en ikke noen steder i Bibelen. Hvis en er under en forkynnelse som sier at dåp i Jesu Kristi Navn er vranglære, så er en også under en forkynnelse som sier at Paulus og Peter og det Nye Testamentet er gjennomsyret av vranglære. Bibelen sier i Luk. 24 at i Hans Navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Hvilket Navn? Jesu Navn. Eller som Skriften også sier: Alt hva dere gjør i ord eller gjerning, gjør det i den Herre Jesu Kristi Navn. Paulus sier vi er døpt til Hans død. Hvilken død? Mennesket Jesus Kristus, Han som var sann Gud og sant menneske. Jesus er Guds utstrakte arm for å redde oss i vår forkommenhet. Jesus Kristus er vårt sted for tilbedelse og Han måtte komme i kjød for å bli vår slektning og det er Han vi forenes med. Det er Adams fall som måtte gjenopprettes.

Noen tar ikke imot Bibelens klare lære om dåpen fordi de mener det kan gi en feil forståelse av Guddommen. Og det er sant at Mat 28:19 også viser enheten i Gud. Denne enheten vises også i 1. Mosebok 1 hvor Gud skapte menneske i sitt billede. Da Han i kap. 2 formet mennesket og blåste Livets ånde i hans nese blev han en levende sjel. Når nå mennesket er skapt i Guds billede eller likhet, kan vi jo se på mennesket og lære om Gud. Med legeme, ånd og sjel er menneske en treenighet. En tilsvarende enhet og treenighet er det etter min forståelse i Gud.

En del av Gud kom ned i Logos eller Ordet i begynnelsen. Han som var fra begynnelsen, står det i 1. Joh. 1, ikke fra evigheten, for evigheten har ingen begynnelse i seg. Men her i begynnelsen skapte Han alt. Av Ham, ved Ham og til Ham er alle ting skapt. Da så Jesus ble født var det Ordet, Logos som ble kjød. Hva var det da som skjedde ved Jordan da Jesus ble døpt? Det var hele fylden av Gud som kom ned. Hva sier skriften? Hele Guddommens fylde tok bolig i Ham.

Dette er i korthet også slik William Branham forkynte om Dåpen og Guddommen. W. Branham var ikke enig med «Jesus alene» forkynnelsen og han var ikke enig med treenighets læren, spesielt når de delte Gud i tre personer, men han virket iblant dem begge ettersom de åpnet dørene. Mange prøver å plassere W. Branham som en «Jesus only» forkynner, dette er ikke riktig. De 1100 talene som er digitalisert og lett søkbare viser dette. Personlig har jeg med stor glede fulgt dette budskapet i 50 år. Det har en dybde og en Bibeltroskap som jeg ikke har funnet noen andre steder.

 

Per H. Johansen
Skien
18.01.18

Comments are closed.